Download »
Statut Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Sl. Glasnik RS br. 52/01), na redovnoj skupštini Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske, održanoj dana 02.02.2007. godine donesen je

S T A T U T

Udruženja anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske

- prečišćeni tekst -  

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Anesteziolozi i reanimatolozi Republike Srpske osnivaju svoje strukovno udruženje u cilju boljeg povezivanja na cijeloj teritoriji djelovanja, stručnog usavršavanja i organi-zovanog oblika saradnje sa drugim srodnim udruženjima i ovim Statutom uređuju naziv i sjedište udruženja, osnovne ciljeve i zadatke, područje djelovanja, zastupanje i predst-avljanje, način sticanja i raspodjele sredstava, načine prestanka rada udruženja i druga Zakonom određena pitanja.

Član 2.

Naziv Udruženja je: Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske Sjedište Udruženja je: Ul. Zdravka Korde br. 1 Banja Luka

Član 3.

Udruženje osnivaju anesteziolozi i reanimatolozi sa područjem djelovanja na cijeloj teri-toriji Republike Srpske.

Udruženje može osnivati podružnice, kancelarije i druge oblike organizovanja rada na cijeloj teritoriji djelovanja, u skladu sa zakonom i aktima Udruženja.

O osnivanju organizacionih oblika iz prethodnog stava odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

Član 4.

Udruženje je nevladina, vanstranačka organizacija, osnovana s ciljem ostvarenja programskih ciljeva, na demokratskim principima, u skladu sa zakonom propisanom pro-cedurom, s punim poštovanjem zakona, međunarodnih konvencija i drugih izvora propi-sa koji se primjenjuju u oblasti anesteziologije i reanimatologije.

Član 5.

Udruženje ima status pravnog lica, koji stiče upisom u registar udružeja kod nadležnog suda.

Udruženje ima svoj račun kod ovlaštene poslovne banke.

 

CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 6.

Udruženje je strukovnog karaktera u koje se slobodno i dobrovoljno udružuju gradani, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku pripadnost i porijeklo, a u cilju ostvarenja boljih uslova za rad i prosperitet naučnog i praktičnog rada u anesteziologiji i reanima-tologiji i organizovanog nastupa pred upravnim, zakonodavnim domaćim i međunarodnim subjektima.

Član 7.

Osnovni programski ciljevi djelovanja Udru ženja su:

 • Kontinuirano stručno usavršavanje članstva i blagovremena primjena naučnih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi,
 • Organizovanje aktivnostina za štiti zdravlja stanovništva,
 • Podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u oblasti anesteziologije i reanimatologije,
 • Razvijanje saradnje sa drugim udruženjima iz oblasti zdravstva i Republici Srpskoj i šire,
 • Organizovano podsticanje i praćenje etičkih principa u radu doktora medicine
 • Sudjelovanje u pripremi zakonskih akata i drugih propisa u oblasti zdravstva,
 • U čestvuje u programiranju rada zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske i zdravstvenih ustanova.

Član 8.

Programske ciljeve iz prethodnog člana Udruženje ostvaruje:

 • Aktivnim u češćem u predlaganju donošenja novih i izmjenama postojećih zako-nskih i podzakonskih akata
 • Organizovanjera javnih tribina i okruglih stolova vezano za proceduru donoše-nja i izmjene propisa i pra ćenja stručnih i naučnih dostignuća,
 • Organizovanjem predavanja stru čnih lica i međusobnom razmjenom iskustava, te aktivnim u češćem u edukativnim aktivnostima drugih subjekata,
 • Saradnjom sa sli čnim udruženjima, nevladinim organizacijama, nosiocima zako-nodavne i izvr šne vlasti, u skladu sa Zakonom i programskim ciljevima.

 

STICANJE I GUBITAK ČLANSTVA

Član 9.

Članom udruženja može postati svaki punoljetni građanin koji da pismenu izjavu da to želi i da prihvata programske ciljeve i akta Udruženja.

Odluku o prijemu i isklju čenju članova donosi predsjednik udruženja s pismenim obra-zloženjem razloga, a nezadovoljna strana može u roku od 8 dana uputiti Skupštini Zahtjev za zaštitu prava.

Član 10.

Svaki član udruženja ima pravo i obavezu:

 • Da u aktivnosti u Udruženju unese svoje iskustvo i stručna znanja
 • Da bude inforrnisan o radu udru ženja
 • Da predlaže nove aktivnosti, te da izlaže svoje stavove, zaključke i inicijative

Član 11.

Svaki član udruženja dužan je:

 • Da u okviru svog znanja i iskustva doprinosi radu i napretku udruženja
 • Da otvoreno izražava svoje mišljenje i stavove na sastancima Udruženja i poje-dinih sekcija
 • Da se anga žuje na propagiranju rada i proširenja članstva Uduženja
 • Da redovno pla ća članarinu

Član 12.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem i isključenjem.

Istupanje iz Udruženja je dobrovoljno.

O istupanju član pismeno obavještava Udruženje navodeći razloge istupanja.

Član Udruženja će biti isključen ako djeluje suprotno statutarnim načelima i aktima udruženja.

Prije dono šenja formalne odluke o isključenju članu se mora pružiti prilika da se izjasni o razlozima za postupke koji su razlog isključenja.

Član 13.

Udruženje može imati počasne članove, o čemu odlučuje Skupština Udruženja.

 

ORGANI UDRUŽENJA

Član 14.

Organi Udruženja su:

 • Skupština udruženja
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruženja i sekretar udruženja

Skupština udruženja

Član 15.

Skupština je najviši organ Udruženja. Skupština radi u sjednicama koje se održavaju najmanje jedanput godišnje,redovna skupština, a po potrebi se može zakazati i vanre-dna a saziva ih Upravni odbor.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruženja.

Na čin rada Skupštine pobliže se određuje Poslovnikom o radu skupštine.

Član 16.

Nadležnost skupštine je:

 • Donosi statut i njegove promjene
 • Donosi poslovnik o svome radu i druge akte Udruženja
 • Utvrđuje visinu članarine
 • Usvaja godi šnji izvještaj o radu, uključujući i godišnji finansijski zivještaj i
 • finansijski plan,sve na prijedlog Upravnog odbora
 • Bira i razrje šava članove Upravnog odbora, predsjednika, sekretara, te usvaja izvještaje o njihovom radu
 • Odlučuje o statusnim promjenama uključujući i prestanak rada udruženja
 • Razmatra druga pitanja u skladu sa zakonima i aktima udruženja

Skupština je jedina ovlaštena dati saglasnost na eventualno preduzete pravne radnje prije upisa udruženja u registar.

Član 17.

Skupština može punopravno zasjedati ako je prisutno više od polovine članova.

Članovi Upravnog odbora prisustvuju radu skupštine osim kada se razmatra njihov rad.

Upravni odbor

Član 18.

Upravni odbor Udruženja upravlja poslovima i imovinom Udruženja između zasjedanja skupštine i predstavlja izvršni organ Skupštine

Član 19.

Upravni odbor broji 5 članova.

Skup ština neposredno bira tri člana Upravnog odbora dok su predsjednik Udruženja i sekretar Udrženja članovi Upravnog odbora po samoj funkciji.

Član 20.

Djelokrug rada Upravnog odbora je:

 • Priprema sjednice skupštine
 • Sprovodi politiku, odluke, zaključke i druge akte Skupštine
 • Upravlja imovinom Udruženja, kao i poslovima Udruženja
 • Priprema i utvrdjuje prijedlog izmjena Statuta i drugih akata koje donosi skupština
 • Podnosi finansijski izvje štaj i izvještaj o radu Udruženja
 • Utvrđuje prijedlog prijema članova, počasnih članova i saradnika Udruženja
 • Obavlja druge poslove od značenja za rad Udruženja

Član 21.

Upravni odbor radi u sjednicama. koje prijedsjednik zakazuje po potrebi, ali najmanje jednom u tri mjeseca.

Način sazivanja i rada Upravnog odbora bliže se odreduje Poslovnikom o radu. Predsje-dnik i sekretar

Član 22.

Predsjednik zastupa i predstavlja Udruženje, rukovodi radom istog, brine se o izvršava-nju odluka i drugih akata organa udruženja, obezbjeđuje zakonitost rada i odgovara za nju, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i odlukama organa.

Potpredsjednik u odsustvu predsjednika zamjenjuje istog, te obavlja druge poslove koje mu daju u zadatak predsjednik i organi Udru ženja.

Predsjednik i podpredsjednik se biraju iz kruga članova Udruženja.

Član 23.

Predsjednika i podpredsjednika bira Skupština, na mandatni period od 4 godine, s pra-vom ponovnog izbora.

Član 24.

Udruženje ima sekretara kog bira Skupština na mandatni period od 4 godine, s pravom ponovnog izbora.

Sekretar Udruženja obavlja stručno administrativne poslove, a po nalogu i pismenom ovlaštenju predsjednika ili organa Udruženja, zastupa i predstavlja isto.

Sekretar za svoj rad odgovara predsjedniku i skupštini Udruženja.

Član 25.

U slučaju potrebe za zasnivanjem radnog odnosa sa jednim ili više lica. Upravni odbor će o tome donijeti odluku i na prvoj narednoj Skupštini o tome podnijeti izvještaj.

 

IZVJEŠTAVANJE O RADU I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Član 26.

Udruženje obavještava članstvo o svom radu na redovnoj godišnjoj skupštini kroz pism-ene izvještaje svih organa, o čijem prihvatanju se donosi posebna odluka.

Udruženje sačinjava redovne finansijske izvještaje koje usvaja skupština na redovnom godišnjem zasjedanju.

Svaki član Udruženja ima pravo uvida u rad i akte Udruženja, osim ako se pojedini akt u skladu sa zakonom ili odlukom Upravnog odbora odrede kao tajna.

 

STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 27.

Imovinu Udruženja sačinjavaju novčana sredstva,prava i stvari.

Udruženje stiče sredstva od članarine, donacija,prihoda od dozvoljene djelatnosti, organizovanja kulturno-zabavnih aktivnosti i na druge zakonom predviđene načine.

Sredstva iz prethodnog stava koriste se za pokrivanje troškova rada Udruženja.

 

JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 28.

Rad organa i sekcija Udruženja je javan.

Izuzetno, može se za pojedinu sjednicu organa Udruženja isključiti javnost rada ako to zahtjevaju inetresi članova, o čemu se donosi posebna odluka koja se sa navedenim razlozima unosi u zapisnik.

 

PROMJENE STATUTA

Član 29.

Statut Udruženja donosi Skupštine Udruženja na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

Član 30.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta uvrđuje Upravni odbor, a statutarnu odluku donosi Skupština nad polovičnom većinom članova.

 

OSTALI OPŠTI AKTI

Član 31.

Organi Udruženja imaju poslovnike o svom radu.

Udruženje može imati pravilnik o načinu raspolaganja i upotrebi stvari u svojini udr-uženja, kao i pravila o angažovanju saradnika ili zaposlenih.

 

PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 32.

Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 35 mm. na kome je u koncentričnim krugo-vima napisano na srpskom i engleskom jeziku "Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske".

 

ZASTUPANJE

Član 33.

Udruženje zastupa predsjednk udruženja ili sekretar po izričitom ovlaštenju Predsjednika.

 

STATUSNE PROMJENE

Član 34.

Udruženje se može spojiti s drugim udruženjem.

Udruženje se može razdvojiti na dva ili više udruženja.

U slučaju statusnih promjena (spajanje, razdvajanje, transformacija) cjelokupna imo-vina se unosi u nove organizacione oblike.

Član 35.

Kod statusnih promjena novonastalo udruženje ili udruženja odgovaraju za obaveze ranijih udruženja.

Statusnim promjenama ne može biti nanesena šteta trećim savjesnim licima.

 

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA I SUDBINA IMOVINE

Član 36.

U slučaju prestanka rada Udruženja sva pokretna i nepokretna imovina će Odlukom Skupštine biti stavljena na raspolaganje drugom udruženju ili organizaciji sa sličnim pro-gramskim opredjeljenjima.

Član 37.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa Udru- ženja u registar udruženja kod Osnovnog Suda u Banjalaci.
                                             PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                          ______________________


Na osnovu člana 10 pravilnika o jedinstvenom registru udruženja i fondacija, konstatuje se da je kod Osnovnog suda u Banjaluci odobren upis promjena Statuta u registar udru- ženja građana UDRUŽENJA ANESTEZIOLOGA I REANIMATOLOGA REPUBLIKE SPRPSKE sa sjedištem u Banjaluci, a na osnovu pravosnažnog rješenja ovog suda broj F-1-88/07 od 04.05.2007. godine.

BanjaLuka, 18.05.2007.

 

 

Dokumenti Udruženja...
Najave događaja »